Lembaga pendidikan yang didirikan pertama kali pada masa bani umayyah

Lembaga pendidikan yang didirikan pertama kali pada masa bani umayyah

Pembahasan

Kekuasaan oleh Bani Umayyah atas wilayah Andalusia dimulai pada tahun 711 M melalui penaklukan yang dipimpin oleh tiga pejuang Islam, yaitu Tharif bin Malik, Thariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Sesudah penaklukan ini perluasan wilayah masih terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 M untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenia dan Perancis Selatan.

Sesudah itu juga tetap terdapat perluasan wilayah seperti ke Avirignon (pada tahun 734 M), ke Lyon (pada tahun 743 M) dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah seperti Majorca, Corsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus, dan sebagian dari Sicilia juga jatuh ke tangan Islam di Zaman Bani Umayyah.

Sejak dari tahun 711 M hingga runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 750 M, Andalusia belum menjadi sebuah negara tersendiri dan masih berada dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Semenjak tahun 755 M, pemerintahan di Andalusia di bawah kepemimpinan seorang Amir (panglima atau gubernur) tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh khalifah Abbasiyyah di Baghdad. Sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa Daulah Umawiyyah tidak berbeda jauh dari pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin.

Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Bani Umayyah diantaranya :

  • Kuttab, kelanjutan dari lembaga pendidikan yang telah ada pada masa sebelumnya. Kuttab tidak hanya sebagai tempat pembelajaran membaca dan menghafal al-Qur’an tetapi juga sebagai tempat untuk pembelajaran menulisnya. Selain itu Kuttab juga difungsikan sebagai tempat pembelajaran tentang dasar-dasar mengenai ajaran Islam.
  • Masjid, pada masa Bani Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kuttab. Pembelajaran di masjid meliputi al Qur’an, tafsir, hadist, dan fiqh. Selain itu juga diajarkan kesusasteraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan.
  • Shuffah, pada masa Bani Umayyah keberadaan shuffah masih tetap terjaga (dilestarikan) sebagai lembaga pendidikan yang merupakan warisan dari generasi atau periode yang mendahuluinya.
  • Majlis Sastra, majlis dilaksanakan di balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah dihiasi dengan hiasan yang indah, dan hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka.
  • Qushur (Pendidikan Istana), Qushur merupakan salah satu lembaga pendidikan yang muncul pada masa Bani Umayyah dan belum pernah ada pada masa sebelumnya. Keberadaan pendidikan istana ini terlihat dari wasiyat Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisyam bin Abdul Malik kepada guru yang mendidik anak-anaknya.
  • Badi’ah, lembaga untuk mempelajai bahasa Arab, bahkan ada pula ulama yang pergi ke badi’ah untuk belajar bahasa Arab, di antaranya adalah al-Khalil ibn Ahmad
  • Bimaristan, bimaristan adalah rumah sakit yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu kedokteran.
TRENDING:  Pancasila memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indoensia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila

Jawaban

Lembaga pendidikan yang didirikan pertama kali pada masa Bani Umayyah adalah madrasah Baihaqiyah yang didirikan oleh Abu Hasan al Baihaqi.

Masa kekuasaan Bani Umayyah yang pertama (pada tahun 661 – 750 M) berpusat di Damaskus dan Kekuasaan Bani Umayyah yang kedua (pada tahun 755 – 1013 M) di Andalusia atau Spanyol.