Contoh jual-beli yang batil ialah

Contoh jual-beli yang batil ialah…

Pembahasan

Jual beli merupakan suatu transaksi antara sesama manusia dalam bentuk tukar menukar barang yang mana jual beli tersebut adanya orang yang menjual dan orang yang membeli dan juga barang yang ingin di jual belikan.

Rukun jual beli

  • Ada penjual dan pembeli
  • Adanya barang yang ingin di jual belikan
  • Adanya ijab Kabul yaitu komunikasi dalam transaksi jual beli sebagai bukti serah terima barang yang di jual belikan

Syarat jual beli diantaranya ialah

  • Orang yang menjual atau membeli harus berakal
  • Kehendak sendiri yaitu tanpa adanya paksaan
  • Barang yang di jual belikan harus suci dan bermanfaat

Jawaban

Contoh jual beli yang batil diantaranya ialah jual beli yang mana barang yang ingin di jual belikan tidak dapat diserahterimakan, jual beli yang mana terdapat unsur ketidakjelasan yang mana barangnya tidak ada, jual beli barang yang najis, jual beli hutang dan jual beli yang mengandung unsur spekulasi antara kedua orang yang melakukan akad

TRENDING:  Dalam sejarah, yang dimaksud dengan sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui batas-batas waktu adalah