Sebutkan faktor subjektif yang melatarbelakangi berdirinya muhammadiyah

Sebutkan faktor subjektif yang melatarbelakangi berdirinya muhammadiyah

Pembahasan

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi Islam besar di Indonesia, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta.

Tujuan utamanya adalah untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut K.H. Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi hal-hal mistik dan meluruskan penyimpangan dalam dakwah Islam yang menyebabkan ajaran Islam berccampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Faktor subyektif yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman dan pemahaman K.H. Ahmad Dahlan dalam menelaah, membahas, meneliti dan mengkaji isi dan kandungan Al-Qur’anul Karim.

Berdasarkan Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 104, maka K.H. Ahmad Dahlan berinisiatif membangun sebuah persyarikatan yang rapi dan teratur dengan tugas berkhidmad dalam misi dakwah Islam serta Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar di tengah masyarakat.

Faktor subyektif ini berkenaan dengan pribadi K.H. Ahmad Dahlan sendiri yang berasal dari keluarga yang taat beragama, hidup di lingkungan Kampung Kauman Yogyakarta yang dikenal agamis dan terpelajar, kepribadian dan kecerdasan K.H. Ahmad Dahlan sendiri, dan pemahaman agamanya sebagai seorang pembaharu.

Jawaban

Faktor subjektif yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah adalah pemahaman K.H. Ahmad Dahlan atas kandungan dan isi Al-Qur’an.

TRENDING:  Faktorisasi prima dari 80 adalah